Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ χθες υπό των αστυνομικών οργάνων η Αθανασία Γ. Πετρόκλου, διότι παρά τον ποταμόν Νέδοντα εξέθετο βρέφος προερχόμενον εκ κλεψιγαμίας. Η συλληφθείσα κρατείται εις το αστυνομικόν τμήμα.

-ΥΠΟ των αστυνομικών οργάνων Ολυμπίας συνελήφθησαν δύο ανυπότακτοι, αποσταλέντες εις το οικείον Σύνταγμα προς κατάταξιν.

-ΚΑΤΑ τελευταίαν  συνάντησιν του υπουργού της Γεωργίας μετά του προεδρεύοντος της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων Σίμψον επήλθε κατ’ αρχήν συμφωνία δια το ζήτημα της παραδόσεως εις την Εθνικήν Τράπεζαν των υπό των αγροτιών προσφύγων κατερχομένων αστικών μουσουλμανικών κτημάτων.

Κατά πρότασιν του υπουργού η Εθνική Τράπεζα θα δύναται να παραλαμβάνη τας εν λόγω κατοικίας επί αμέσω καταβολή εις την επιτροπήν αποκαταστάσεως της αξίας των νέων κατοικιών, αίτινες θ’ ανεγερθώσι δια τας ούτω μετακινηθησομένας οικογενείας. Ο συνδυασμός ούτος αποβλέπει εις την εκκένωσιν κτημάτων μεγάλης αξίας άτινα κατέχονται σήμερον υπό αγροτών προσφύγων, ενώ η απελευθέρωσις και η μεταβίβασίς των εις την Εθνικήν Τράπεζαν θέλει ενισχύση σοβαρώς το δια την αποζημίωσιν των αστών διατεθειμένον κεφάλαιον.