Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΩΣ ηγγέλθη εξ Αθηνών ότι χθες επεσκέφθη τον πρωθυπουργόν εις το πολιτικόν γραφείον επιτροπή εκ των εν Αθήναις και Πειραιεί εγκατεστημένων Αλαγωνίων, ήτις αφού εξέθηκεν αυτώ την μεγίστην χρησιμότητα της κατασκευαζομένης οδού Καλαμών – Αλαγονίας, τον παρεκάλεσεν όπως η κυβέρνησις αποφασίση την κατασκευήν της παρά την θέσιν Διποτάμου γεφύρας, απαραιτήτως αναγκαίας προς πρόληψιν καταστροφών και του κατασκευασμένου τμήματος.

Ο πρωθυπουργός υπεσχέθη να συνεννοηθή επί του εν λόγω ζητήματος μετά του υπουργού της Συγκοινωνίας, βεβαιώσας την επιτροπήν ότι η κυβέρνησις θα πράξη ό,τι δύναται δια να ικανοποιηθή η δικαία αύτη αξίωσις των Αλαγωνίων.

-ΔΙΑ ψηφίσματος του Κοινοτικού Συμβουλίου Τζιτζωρίου εκανονίσθησαν τα ημερομίσθια των υποκειμένων εις προσωπικήν εργασίαν κατοίκων της κοινότητος δια την κατασκευήν διαφόρων κοινοτικών έργων.

-ΤΟ Υπουργείον Εσωτερικών ανήγγειλε χθες εις τας αρχάς, ότι επεκηρύχθη εις ληστήν ο εξ Αιτωλοακαρνανίας φυγόδικος Χρ. Β. Μάτσης, ωρίσθη δε αμοιβή επί μεν τη υποδείξει του μέρους της υποκρύψεώς του δρχ. 15.000, επί δε τη συλλήψει ή τω φόνω του δρχ. 30.000.