Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΔΥΝΑΜΕΙ του από 14-4-26 Ν. Δ. τεθέντος εν ισχύει παρακαλούμεν τους ιατρούς και τας εξ επαγγέλματος ή κατά συνήθειαν ή ευκαιρίαν εκτελούσας καθήκοντα μαίας της περιφερείας μας όπως εντός 24 ωρών από του τοκετού εις ον παρέστησαν, δηλώσωσιν υπευθύνως εις το ενταύθα Αστυνομικόν Τμήμα την γέννησιν.  Εις τα χωρία της περιφερείας μας όπου δεν υπάρχει Αστυνομική Αρχή, η δήλωσις αύτη θα γίνεται ενώπιον του οικείου προέδρου της Κοινότητος.

ΠΑΣΑ παράλειψις τιμωρείται υπό του Πταισματοδικείου δια στερήσεως του δικαιώματος εξασκήσεως του επαγγέλματος από ενός μέχρι εξ μηνών, εν υποτροπή δε μέχρι δύο ετών. Εάν συνεπεία της μη εγκαίρου ειδοποιήσεως της Αστυνομικής Αρχής προέκυψε βρεφοκτονία συνεπεία αμελείας ή εκ προθέσεως, μη την γέννησιν δηλώσας τιμωρείται με φυλάκισιν από τριών μηνών μέχρι 5 ετών.

ΔΥΝΑΜΕΙ του αυτού διατάγματος παρακαλούμεν άπαντας τους διατηρούντας τροφούς όπως διατάξωσι ταύτας και εφοδιασθώσι δια πιστοποιητικού της Αστυηνομικής Αρχής εξ ου να εμφαίνηται ότι το γεννηθέν τέκνον αυτής απεβίωσεν εκ φυσικού θανάτου ή ότι το υπ’ αυτής γαλουχηθέν ή ζων τέκνον συνεπλήρωσε την ηλικίαν των τεσσάρων μηνών.

Ο δεχόμενος τροφόν μη φέρουσαν το ως άνω πιστοποιητικόν τιμωρείται δια χρηματικής ποινής από 1.000 μέχρι 200.000 δραχμών αναλόγως της οικονομικής αυτού καταστάσεως, αν το δίκαιον διατίθεται υπέρ του καταγγείλλαντος την παράβασιν.

Καλάμαι 29 Ιουλίου 1926

Ο Ανθυπομοίραρχος Διοικητής του Τμήματος

Γ. Γεωργίου