Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΤΗΣ αυριανής εκδρομής εις Κορώνην θα μετάσχουν πλείστοι συμπολίται διατεθειμένοι να δράσουν προς όλας τας διευθύνσεις.

Οι μποέμ θα στήσουν το κέντρον των επιχειρήσεών των παρά το Αρτάκι ένθα και θα διημερεύσουν, ενώ άλλοι κατά προτίμησιν θα συγκεντρωθούν εις τον παρά την Ελεήστριαν χώρον. Οι τελευταίοι είναι οι ωραιοπαθείς και φυσιολάτραι εννοούντες να μη ενοχλήσουν και μη ενοχληθούν παρ’ ουδενός.

ΟΙ συμπολίται κατά προτίμησιν επισκέπτονται τα Λακωνικά παράλια εις τα οποία αφθονούν οι ξένοι.

-Ο ωραιογράφος ομολογεί ότι αι βραδυναί κοσμικαί συγκεντρώσεις των Κιτριών είναι όντως θαύμα, δι’ ο και απεφάσισε να παρατείνη την εκεί διαμονήν του, ειδοποιήσας καταλλήλως όλους τους αναμένοντας.

-ΑΠΟ την Αλαγωνίαν ελήφθησαν αι τελευταία βαρυσήμαντοι ανακοινώσεις του επιθεωρησεογράφου. Παρέχεται η πληροφορία ότι οι σκηνίται διηρέθησαν εις δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα εξαιτίας της ορχήστρας εις την κατάργησιν της οποίας οι υπεράνω ζηλόφθονοι επιμένουν. Ίσως εκεί απών εκηρύχθη σήμερον ο ιερός πόλεμος προς μεγάλην χαράν των απαρνητών της ζωής.

-ΕΙΣ την Παραλίαν χθες καμία νέα εμφάνισις εξ αιτίας της ημέρας. Μόνον αργά το βράδυ εις τον αντιβραχίονα ηνεμίσθησαν οι αιγκρετίτσες εξ αιτίας μιας εμφανίσεως υποσχομένης λόγω της προελεύσεώς της να εμβάλη εις πειρασμόν σχεδόν όλον τον εγχώριον θηλυκόκοσμον τον μη αναγνωρίζοντα ουδεμίαν ξένην υπεροχήν εις τα οικόπεδα της αποκλειστικής του ιδιοκτησίας.