Μέχρι και 4.500 ευρώ επιδότηση δόσεων στεγαστικών δανείων

Μέχρι και 4.500 ευρώ επιδότηση δόσεων στεγαστικών δανείων

Το πρόγραμμα «Γέφυρα», που επιδοτεί για εννέα μήνες τις δόσεις στεγαστικών δανείων (έως του συνολικού ποσού των 4.500 ευρώ), άνοιξε στις 3 Αυγούστου και θα δέχεται αιτήσεις μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν αποδεδειγμένα σημαντικά μειωμένα εισοδήματα λόγω κορωνοϊού, είτε τα ίδια, είτε ο/η σύζυγος ή το εξαρτώμενο μέλος της οικογένειάς τους και ως εκ τούτου έχουν λάβει κάποιο επίδομα / ευεργέτημα λόγω κορωνοϊού.

Ως «ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ» θεωρούνται:

α) στην περίπτωση υποβολής κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ο/η σύζυγος, εφόσον δεν έχει ίδια φορολογητέα εισοδήματα οποιασδήποτε πηγής

β) άγαμα τέκνα, εφόσον:

– είναι ανήλικα έως 18 ετών

– είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής

– είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

– είναι ενήλικα έως 25 ετών και υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους

γ) τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία:

– τέκνα του φορολογούμενου

– αδελφοί και αδελφές των 2 συζύγων

δ) ανιόντες, ήτοι γονείς και λοιποί πρόγονοι (δηλ. παππούδες και γιαγιάδες)

ε) ανήλικα ορφανά από πατέρα και μητέρα που έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με τον οφειλέτη ή τον/τη σύζυγο.

ΠΟΙΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ «ΚΟΡΩΝΟ-ΠΛΗΚΤΟΙ»
Οικονομικά πληγέντες από τον κορωνοϊό, δηλ. ΚΟΡΩΝΟ-ΠΛΗΚΤΟΙ, θεωρούνται:

α) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, στους οποίους:

– παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Στήριξης των εργαζομένων λόγω κορωνοϊού ή

– ο μέσος μικτός μηνιαίος μισθός, των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020 παρουσίασε μείωση, σε σχέση με τον αντίστοιχο μισθό των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2020, σύμφωνα με την κατωτέρω κλίμακα:

– για μισθό έως 1.000 ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 10%

– από 1.000,01 και μέχρι 2.000 ευρώ, μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20%

– για μισθό υψηλότερο των 2.000 ευρώ μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 30%

β) ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ, που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, στους οποίους:

– παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο των Μέτρων Στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων λόγω κορωνοϊού ή

– τα έσοδα του δευτέρου τριμήνου 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.

γ) ΑΝΕΡΓΟΙ, στους οποίους:

– παρασχέθηκε οικονομική ενίσχυση του Μηχανισμού Στήριξης ανέργων, λόγω κορωνοϊού

δ) Φυσικά πρόσωπα – ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ οι οποίοι:

– έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Στήριξης για τη μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας, λόγω κορωνοϊού.

ε) ΕΤΑΙΡΟΙ προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιριών των οποίων:

– η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή/και

– έχουν λάβει ενίσχυση στο πλαίσιο των Μέτρων Στήριξης ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων, λόγω κορωνοϊού, όπως αυτά προκύπτουν από τα τηρούμενα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης

στ) ΟΣΟΙ έλαβαν ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ, σύμφωνα με το Προσωρινό Μέτρο Κρατικής Ενίσχυσης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
Υπάρχουν τρεις (3) κατηγορίες δανείων, όπως ήταν χαρακτηρισμένα κατά την 29.2.2020:

– ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Εξυπηρετούμενα δάνεια ή με καθυστέρηση έως 90 ημέρες

– ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Μη εξυπηρετούμενα δάνεια ή με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, τα οποία δεν έχουν ακόμη καταγγελθεί

– ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Μη εξυπηρετούμενα δάνεια ή δάνεια με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, τα οποία έχουν ήδη καταγγελθεί.

Ο χαρακτηρισμός των οφειλών και η επιλεξιμότητα του αιτούντος με βάση τις τρεις (3) ανωτέρω κατηγορίες δανείων γίνεται ανά πιστωτή.

Σε περίπτωση που υφίσταται έστω και μία καταγγελμένη οφειλή στον πιστωτή, ανεξαρτήτως ποσού, τα κριτήρια επιλεξιμότητας του αιτούντος, έναντι του συγκεκριμένου πιστωτή, κρίνονται με βάση την καταγγελμένη οφειλή. Σε περίπτωση μη ύπαρξης καταγγελμένης οφειλής, τα κριτήρια επιλεξιμότητας του οφειλέτη κρίνονται με βάση την οφειλή που παρουσιάζει το μεγαλύτερο υπόλοιπο.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β
Για δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών κατά την 29.2.2020, θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Να υφίσταται οφειλή με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών κατά την 29.2.2020 σε ακίνητο το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του οφειλέτη και βρίσκεται στην Ελλάδα. Ήτοι το δάνειο να έχει υποθήκη ή προσημείωση στην κύρια κατοικία του οφειλέτη, στην οποία έχει εμπράγματο δικαίωμα, αποκλειστικής ή κατ’ ιδανικό μερίδιο, πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε αυτήν

– Να μην έχει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής του και άλλη ενεργή Κρατική ενίσχυση για το δάνειο στην 1η κατοικία του, προκειμένου να μη λαμβάνει δύο κρατικές επιδοτήσεις ταυτόχρονα

– Να μην έχει υπαχθεί ή να μην εξέπεσε από τη ρύθμιση των ακόλουθων Νόμων:

• Ν. 4605/2019 (Α’ 52) περί Προγράμματος Επιδότησης Αποπληρωμής Στεγαστικών και Επιχειρηματικών Δανείων με Υποθήκη σε Κύρια κατοικία

• Ν. 4307/2014 (Α’ 246) περί ρύθμισης χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών προς χρηματοδοτικούς φορείς

• Ν. 4469/2017 (Α’ 62) περί εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

• Ν. 3588/2007 (Α’ 153) περί της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης.

Σημείωση: Αν έχει υποβάλλει αίτηση και εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας υπαγωγής και παραιτηθεί, τότε είναι επιλέξιμος για το νέο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ.

– Να μην υφίσταται εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για το δάνειο στην 1η κατοικία

– Η αξία της κύριας κατοικίας, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, δεν υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ

– Το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος, για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, δεν υπερβαίνει τις 17.000 ευρώ. Το ποσό του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά 13.000 ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τα τρία εξαρτώμενα μέλη

– Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του αιτούντος, του/της συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης

– Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου των επιδεκτικών για τη συνεισφορά Δημοσίου οφειλών, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι από τους πιστωτές τόκοι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δεν υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ ανά πιστωτή. Αν η οφειλή έχει συνομολογηθεί σε άλλο, πλην ευρώ, νόμισμα, τότε για τον καθορισμό του μέγιστου ορίου των 250.000 ευρώ λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία αλλοδαπού νομίσματος και ευρώ κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αμέσως προηγούμενου μήνα της υποβολής της αίτησης

– Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος, του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών, συμπεριλαμβανομένης της κύριας κατοικίας του αιτούντα, έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ

– Τα μεταφορικά μέσα του αιτούντος που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση, έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν κριτήρια επιλεξιμότητας για τον συνοφειλέτη ή εγγυητή των δανείων της παρούσας κατηγορίας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ
Για δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών κατά την 29.2.2020 και επιπλέον έχουν καταγγελθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή από τον χρηματοδοτικό φορέα, θα πρέπει θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω και για την Κατηγορία Β’, αλλά με άλλα κριτήρια, όσον αφορά στην αξία κύριας κατοικίας και το ύψος εισοδημάτων, καταθέσεων και ακίνητης περιουσίας και μεταφορικών μέσων:

– Η αξία της κύριας κατοικίας, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ

– Το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος, για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, δεν υπερβαίνει τις 12.500 ευρώ. Το ποσό του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά 8.500 ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τα τρία εξαρτώμενα μέλη

– Οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του αιτούντος, του/της συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης

– Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου των επιδεκτικών για τη συνεισφορά Δημοσίου οφειλών, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι από τους πιστωτές τόκοι, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του παρόντος νόμου, δεν υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ ανά πιστωτή. Αν η οφειλή έχει συνομολογηθεί σε άλλο, πλην ευρώ, νόμισμα, τότε για τον καθορισμό του μέγιστου ορίου των 130.000 ευρώ λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία αλλοδαπού νομίσματος και ευρώ κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αμέσως προηγούμενου μήνα της υποβολής της αίτησης

– Η ακίνητη περιουσία του αιτούντος, του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών, συμπεριλαμβανομένης της κύριας κατοικίας του αιτούντα, έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 280.000 ευρώ

– Τα μεταφορικά μέσα του αιτούντος που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση, έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ.

Επιπρόσθετα, σε περίπτωση ύπαρξης συνοφειλέτη ή εγγυητή για τα δάνεια της παρούσας κατηγορίας, τότε ο καθένας από αυτούς πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια επιλεξιμότητας:

– το ατομικό εισόδημα του συνοφειλέτη ή εγγυητή να μην υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια (12.500) ευρώ

– η ακίνητη περιουσία του συνοφειλέτη ή εγγυητή να έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες ογδόντα χιλιάδες (280.000) ευρώ

– ο συνοφειλέτης ή εγγυητής να θεωρείται κορωνόπληκτος και να έχει ενταχθεί σε κάποιο πλαίσιο στήριξης για τους πληγέντες κορωνοϊού.

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/Οικονομολόγος