Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΑΠΟ ημέρας τώρα δημιουργείται ένας μεγάλος θόρυβος για την σταφίδα, πρωτοστατούντων των Πατραίων κερδοσκόπων. Οι τυχοδιώκται ούτοι άλλοι στρέφονται εναντίον του Οργανισμού και άλλοι από υπολογισμόν προσωπικόν. Δεν ηρκέσθησαν έως εδώ, ηθέλησαν να επεκτείνουν την δράσιν των και εν Μεσσηνία. Και έγραφον σε ένα συνεργάτην τους κερδοσκόπο του ποδιού τα εξής: Εσείς τι κάθεσθε στη Μεσσηνία, τα θέλετε όλα έτοιμα από μας, φωνάχτε, διαμαρτυρηθήτε, διότι θα αναγκασθούμε γρήγορα να αλλάξουμε επάγγελμα!

ΔΕΝ μας εκπλήσσει το κυνικίον των θράσος, αλλά μας φέρνει εδώ η αντίληψις, ότι δεν υπάρχει πλήρης επίγνωσις της απόψεως της Σταφιδικής από της Μεσσηνιακής καθαρώς πλευράς. Διότι οι διάφοροι της στιγμής αλληλοσπαρασσόμενοι κερδοσκόποι, απωλέσαντες το συναίσθημα της ντροπής δημουργούν κυκεώνα και σύγχισιν γνωμών.

Η Σταφιδική Μεσσηνία ως ευρίσκεται και είναι σήμερον, εξακολουθεί να είναι διάφορος η θέσις αυτής από την θέσιν των άλλων Σταφιδικών περιφερειών και δη εκείνων που επιμελούνται το προϊόν του, εκείνων που κάμνουν εκλεκτάς ποιότητας.  Τούτο εμαρτύρησαν τα διάφορα σταφιδικά συνέδρια, που έθετον αντιμετώπους τας διαφόρους περιφερείας και κατέληγον εις αποφάσεις κατόπιν μακρών αγώνων και αμοιβαίων υποχωρήσεων τη επεμβάσει των συντηρηκωτέρων στοιχείων.