Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΥΠΟ μοναδικής επιτυχίας εστέφθη η προχθεσινή εκδρομή εις Κoρώνην δια του πολυτελούς και ταχυπλόου – ατμοπλοίου «Ελένη». Η «Ελένη» έφυγε του λιμένος μας σημαιοστόλιστος την 7ην πρωινήν, φθάσασα εις Κορώνην μετά μίαν ώραν. Εις τους εκδρομείς εγένετο θερμή δεξίωσις. Επεσκέφθησαν το ιστορικόν φρούριον, τον ναόν της Ελεηστρίας, το Αρτάκι κ.λπ., έμειναν δε κατενθουσιασμένοι χάρις εις τα ληφθέντα υπό της οργανωτικής επιτροπής μέτρα. Οι εκδρομείς επανήλθον το εσπέρας καταγοητευμένοι, ο δε πλοίαρχος της «Ελένης» Ξαρχάκος επεδαψίλευσεν αυτοίς μυρίας περιποιήσεις.

– Η κατά την τελευταίαν γενικήν συνέλευσιν της Κτηματικής Αδελφότητος ληφθείσα ομοφώνως απόφασις όπως κατόπιν διαγωνισμού το σωματείον αποστείλη δύο υποτρόφους εις την ενταύθα λειτουργούσαν Γεωπονικήν Σχολήν, είναι γεγονός άξιον ιδιαιτέρας εξάρσεως.

Η Κτηματική Αδελφότης έκαμε την μεγαλοπρεπεστέραν χειρονομίαν από όλα τα σωματεία του είδους της, βροντοφωνήσασα ότι εις εποχήν καθ’ ην η Ελλάς από την καλλιέργειαν της γης και μόνον αναμένει την οικονομικήν της ανόρθωσιν, θα έπρεπε διαφορετικώτερον να σκεφθή δια την μόρφωσιν, όχι βέβαια των παιδιών της αστικής τάξεως, αλλά των αγροπαίδων και των παιδιών των άλλων καλλιεργητών της γης, τα οποία θα ευτυχήσουν περισσότερον μένοντα εις τους αγρούς ύστερον από εκπαίδευσιν εις γεωπονικάς σχολάς, εις τας οποίας θα μάθουν πώς καταπολεμούνται αι ασθένειαι, πώς δια της επιστημονικής καλλιεργείας η γη αποδίδει κέρδη αμύθητα, πώς εις άλλας γεωργικώς προηγμένας χώρας οι κάτοικοι δεν δυστυχούν και οι αγροτικοί πληθυσμοί δεν υφίστανται κατ’ έτος ζημίας ολοκλήρων εκατοντάδων εκατομμυρίων, όπως, δυστυχώς εις την Μεσσηνίαν συμβαίνει, διότι δεν γνωρίζουν ή δυσπιστούν προς τα μέσα δι’ ων θα καταπολεμηθούν αι διάφοροι νόσοι.

ΤΩΝ αποτελούντων την Κτηματικήν Αδελφότητα Καλαμών αισθανόμεθα την υποχρέωσιν να σφίξωμεν το χέρι δια την απόφασιν την οποίαν έλαβον, αναμένοντες όπως την σωστικήν αυτήν ιδέαν εγκολπωθούν και οι εν Μεσσηνία συνεταιριστικοί οργανισμοί.