Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΑΠΟ της παρελθούσης Δευτέρας ήρχισεν ο τρυγητός των σταφιδαμπέλων επί των λεπτογαίων μερών, εντός δε της ερχομένης εβδομάδος ο τρυγητός γενικεύεται καθ’ όλον τον νομόν.  Καθ’ α παρετηρήθη, παρά τας καταβαλλομένας προσπαθείας εκ μέρους του Σταφιδικού Οργανισμού και των τοπικών επιτροπών, η αποξήρανσις κατά το πλείστον γίνεται διά του παναρχαίου συστήματος της επαλείψεως των αλωνίων δια κόπρου, μη συμμορφουμένων των παραγωγών προς τας συστάσεις και υποδείξεις των αρμοδίων.

ΚΑΤΑ την προχθεσινήν μετάβασιν εις διαφόρους σταφιδικάς περιφερείας των νομάρχου, διευθυντού της Εθνικής Τραπέζης, διοικητού της Χωροφυλακής και διευθυντού των γενικών αποθηκών, εξηκριβώθη ότι όσον αφορά στον τρυγητόν οι παραγωγοί δεν ετήρησαν τα υπό των εκασταχού υποεπιτροπών καθορισθέντα μέτρα.

ΑI αρχαί ετόνισαν προς τους παραγωγούς την ανάγκην όπως συμμορφωθούν πλήρως προς τας υποδείξεις των υποεπιτροπών δια να παρασκευάσουν καλήν ποιότητα σταφίδος, δηλώσασαι ότι ο νόμος θα εφαρμοσθή αυστηρώς εναντίον των παραβατών.

ΩΣ πληροφορούμεθα χθες επεδόθησαν μηνύσεις εναντίον όλων εκείνων των παραγωγών, οίτινες δεν εσεβάσθησαν όσον αφορά στον τρυγητόν τας αποφάσεις των εκασταχού υποεπιτροπών του γενικού γνωμοδοτικού συμβουλίου.