Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΕΝ αλλαλαγμοίς επανήλθον χθες εξ Αλαγωνίας οι πρώτοι οικισταί των Αλαγωνιακών δασών, προβώντες ευθύς αμέσως εις έκδοσιν ανακοινωθέντος το οποίον συνετάραξεν όλους τους κοσμικούς κύκλους.

ΟΙ συγκλητικοί εις μάτην προσεπάθησαν να καθησυχάσουν τους πιστούς και τους εξ αιτίας των αποκαλύψεων ξεσπαθώσαντας. Δεν επέτυχον τίποτε και απεσύρθησαν εγκαίρως εις την ιεράν κώχην του γνωστού κέντρου, οπόθεν σιωπηλοί παρηκολούθησαν έναν τρομερόν αγώνα στεφανωμένον με κάποιου θριάμβου την αίγλην.

-ΧΘΕΣ είχομεν νέαν επιδρομήν του θηλυκοκόσμου εναντίον των καταστημάτων ειδών πολυτελείας, τα οποία κυριολεκτικώς ελεηλατήθησαν προς μεγάλην χαράν των καταστηματαρχών.

-ΟΙ ωραιοπαθείς μετά τον τελευταίον θόρυβον απεφάσισαν να απέλθουν εις μοναστήριον, απλώς δια να παραθερίσουν. Θα επανέλθουν μετά ένα μήνα δια να συνεννοηθούν με όλους όσοι θα αποτελέσουν κατά τον χειμώνα την ιεράν παράταξιν.

-ΤΟ υπαίθριον ντάνσιγκ συγκεντρώνει από χθες όλους τους γνωρίμους των κοσμικών αιθουσών, οι οποίοι διαλαλούν ότι θα παρουσιάσουν μεγάλας εκπλήξεις.

-Ο αντιβραχίων χθες όπως συνήθως, συνεκέντρωσε κόσμον πολύν και το «Πανελλήνιον» ευρέθη τας προεσπερινάς ώρας εν όλη του τη δόξη.