Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΜΕΤΑ τετραετείς σπουδάς εν Παρισίοις επανήλθε και εγκατεστάθη ενταύθα ο Ιωάννης Αιλιανός, υιός του οδοντοϊάτρου Κ. Αιλιανού, λαβών το δίπλωμά του και αποσπάσας τα συγχαρητήρια των Γάλλων καθηγητών του Πανεπιστημίου των Παρισίων. Η πλήρης επιστημονική του κατάρτισις και η ενδελεχής υπ’ αυτού παρακολούθησις των νεώτερων οδοντοϊατρικών μεθόδων είναι ασφαλή εχέγγυα δια την σταδιοδρομίαν του Αιλιανού εν τω μέσω της κοινωνίας μας, η οποία εν τω προσώπω του θα εύρη τον αληθή επιστήμονα προς ον θα δύναται μετ’ εμπιστοσύνης να προσφεύγη.

ΠΡΟΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ο Ιω. Αιλιανός να παίξη σπουδαίον ρόλον εις της επιστήμης του την εξέλιξιν, ανέλαβε την διεύθυνσιν του επιστημονικού οδοντοϊατρείου του πατρός του, το οποίον επλούτισε με όλα τα εν Παρισίοις χρησιμοποιούμενα νεώτερα μηχανήματα, με μόνον τον σκοπόν να δράση επωφελέστερον και δικαιώση τας επ’ αυτόν στηριχθείσας ελπίδας.

ΕΦ’ όλων των νοσημάτων του στόματος, των οποίων η θεραπεία μέχρι σήμερον ήτο αδύνατος, θα εφαρμοσθή υπό του Αιλιανού η εν Παρισίοις ακολουθουμένη θεραπεία, ήτις τον τελευταίον καιρόν εσημείωσε καταπληκτικάς προόδους, σχεδόν αγνώστους εις τον επιστημονικόν μας κόσμον. Κυρίως η πάθησις των ούλων ήτις ήτο αθεράπευτος, δια των νέων μηχανημάτων δύναται να θεραπευθή υπό του Αιλιανού ριζικώς εντός ελαχίστου χρονικού διαστήματος.

ΤΟΙΟΥΤΟΙ επιστήμονες δεν είναι δυνατόν ή ταχέως να καταλάβουν επίζηλον θέσιν και επισύρουν αμέριστον της κοινωνίας την εμπιστοσύνην. Εις τον νεαρόν επιστήμονα ευχόμεθα πάσαν προκοπήν, ευελπιστούμεν δε ότι η κοινωνία μας εκτιμώσα την επιστημονικήν του μόρφωσιν θα τον περιβάλη δια της πλήρους εμπιστοσύνης της.