Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΕΞΕΜΕΤΡΗΣΕ το ζην και εκηδεύθη προχθές παρακολουθούσης την εκφοράν της, της εκλεκτωτέρας μερίδος της παρ’ ημίν κοινωνίας σεβαστή δέσπoινα, η Αικατερίνη Δ. Μπούτση, σύζυγος του αειμνήστου δημάρχου Καλαμών Δημ. Μπούτση και αδελφή του εκ Θουρίας Ιω. Ζαχαράκη, απολαύουσα γενικής εκτιμήσεως δια τας σπανίας αρετάς υπό των οποίων περικοσμείτο και αίτινες την παρουσίαζον ως υπόδειγμα οικοδεσποίνης. Επί της σορού της πολλοί στέφανοι κατετέθησαν. Την οικογένειαν της μεταστάσης συλλυπούμεθα.

  • ΕΙΣ τας σκληρώς τρωθείσας Μαρίαν Π. Σάλμα και Αλεξάνδρα Ν. Ευθυμίου επί τη απωλεία της προσφιλούς μαμάς των, Αικατερίνης Δ. Μούτση, θερμώς συλλυπούμαι ευχόμενος την εξ ύψους παρηγορίαν. Αντ. Γ. Μπούτσης.
  • ΣΗΜΕΡΟΝ εις  τον Αμερικανικόν Κινηματογράφον γενική αλλαγή προγράμματος. Bαριεττέ με νέους χορούς και νέα τραγούδια και η Γκέισα με την Νόρμα Ταλμάτζ.
  • ΣΗΜΕΡΟΝ εις τον Νέον Κινηματογράφον το κινηματογραφικόν αριστούργημα «Η Γκαρσόν» του Βίκτωρος Μαργκερίτ.