Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΚΑΤΗΡΤΙΣΘΗ υπό της Νομαρχίας η επίσημος έκθεσις των γενομένων εν τω νομώ καταστροφών εκ του επισυμβάντος την περασμένη εβδομάδα σεισμού. Εν τη εκθέσει αναφέρεται ότι εις την Μεσσήνην κατέρρευσαν επτά οικίαι και διερράγησαν έξ, εις την Πολιανήν κατέρρευσαν δύο οικίαι, εις το Λοΐ κατέρρευσαν ο τοίχος μιας οικίας, εις του Χανδρινού κατέστη ετοιμόρροπος μία οικία, εις το Ζευγολατιό διερράγησαν δύο οικίαι και ο ναός της κοινότητος, εις την Τσερνίτσαν κατέρρευσαν εξ οικίαι και διερράγησαν επτά, εις την Σίτσοβαν κατέρρευσεν ο τοίχος μιας οικίας και πέντε έτεραι έπαθον ελαφρά ρήγματα, εις την Οιχαλίαν κατέρρευσε μία οικία και διερράγησαν δέκα.

ΑΙ μεγαλύτεραι ζημίαι εγένοντο εις τας Κοινότητας Κατσαρού, Τσερνίτσης, Δάρα, Μεσσήνης και Γιαννίτσης, όπου εκτός της πτώσεως μιας οικίας και της ημικαταστροφής ένδεκα ετέρων, εβδομήκοντα οικίαι υπέστησαν ρήγματα τοιαύτα τα οποία κατέστησαν αυτάς ετοιμορρόπους και επομένως ακατακοίτους. Πλην όμως τούτων ζημίας υπέστησαν και άλλαι κοινότητες του νομού προς πληρεστέραν εξακρίβωσιν των οποίων ο νομομηχανικός θα περιοδεύση εντός των ημερών, υποδεικνύων παρεκτός των άλλων εις τους κατοίκους την λήψιν των αναγκαιούντων μέτρων προς αποφυγήν δυστυχημάτων.

Η Νομαρχία δι’ αναφοράς συνέστησε εις το Υπουργείον Εσωτερικών όπως τούτο μεριμνήση αρμοδίως και χαρισθώσιν οι καθυστερούμενοι φόροι εις τους κατοίκους των ανωτέρω σεισμοπαθών κοινοτήτων, χορηγήση εις αυτούς δάνεια η Εθνική Τράπεζα προς ανοικοδόμησιν των καταρρευσασών οικιών και επισκευήν των βλαβών τοιούτων, παρασχεθώσι προς τους εξ αυτών ενδεείς βοηθήματα, αν δε κριθή σκόπιμο παρά του υπουργείου εξουσιοδοτηθή η Νομαρχία δια τον καταρτισμόν επιτροπών προς συλλογήν εράνων καθ’ όλον τον νομόν υπέρ των αναξιοπαθούντων σεισμοπαθών.