Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΑΥΡΙΟΝ επί τη παραμονή της εορτής του εκ Καλαμών Αγίου Ιεροθέου τελείται εν τω εν Παραλία Ναώ Αναλήψεως, εν ω ευρίσκεται η εικών του Αγίου, ολονύκτιος δέησις τη πρωτοβουλία κυριών της πόλεώς μας. Παρακαλούνται οι φιλόθρησκοι όπως προσέλθωσιν και ενώσωσι τας δεήσεις των. Το Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον Ναού Αναλήψεως.

-ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ παρά του κοινοτικού συμβουλίου Βασιλικού η καταρτισθείσα παρά του εμπειροτέχνου Π. Ανδρούτσου μελέτη της επισκευής των μεταξύ του σιδηροδρομικού σταθμού γεφυρών, υπεβλήθη χθες εις την Νομαρχίαν προς έγκρισιν.

-ΕΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗ χθες εις τας αρχάς εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών παρέχουσα οδηγίας δια την κατάθεσιν εις τα κατά τόπους υποκαταστήματα της Εθνικής Τραπέζης των αποκομμάτων των χαρτονομισμάτων και αλλαγήν αυτών δι’ ομολογιών. Οι κατοικούντες εις απομεμακρυσμένα των εν λόγω υποκαταστημάτων μέρη δύνανται να δηλώσωσι τα κατεχόμενα παρ’ αυτών ποσά εις τους προέδρους των κοινοτήτων, οίτινες τον συνταχθησόμενον παρ’ αυτών πίνακα θα υποβάλωσιν εις την Τράπεζαν δια την ανταλλαγήν.