Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Η Λιμενική Επιτροπή Κυπαρισσίας εζήτησεν άδειαν ίνα εγείρη αγωγήν προσωρινών μέτρων κατά της Κοινότητος Παραλίας Κυπαρισσίας, ως διαταρασσούσης την νομήν επί μέρους οδού μη ανήκοντος εις αυτήν.

-ΧΘΕΣ δια μακρού τηλεγραφήματός του ο υπουργός του επανιδρυθέντος υπουργείου Υγιεινής, Προνοίας και Αντιλήψεως ανήγγειλεν εις τας αρχάς την επανίδρυσιν του Υπουργείου, πληροφορών ότι καταργείται η διεύθυνσις προσφύγων, υπαγομένης της υπηρεσίας ταύτης εις το Υπουργείον, εις το οποίον επαναφέρονται και όλαι αι άλλαι υπηρεσίαι των υπαχθέντων εις τα διάφορα υπουργεία τμημάτων, καλούνται δε συγχρόνως και οι απολυθέντες μόνιμοι υπάλληλοι του υπουργείου τούτου και οι των υπηρεσιών των επαρχιών όπως εντός 20 ημερών επανέλθωσιν εις τας υπηρεσίας, καθόσον όσοι δεν θα προσέλθουν εντός της τασσομένης προθεσμίας θ’ απολυθώσι της υπηρεσίας ως εγκαταλείψαντες τας θέσεις των.

-ΤΟ κοινοτικόν συμβούλιον Λαχανάδος απεφάσισεν μετά την λήξιν της διμήνου υπηρεσίας των προσωρινών αγροφυλάκων να μη προτείνη τον διορισμόν τακτικών τοιούτων, ειδοποιήθησαν δε περί τούτου οι κτηματίαι, ίνα μεριμνήσωσι δια την φύλαξιν των κτημάτων των.