Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΦΕΡΕΤΑΙ εις γνώσιν των κατοίκων της πόλεως, ότι αι υπό του Φιλοπτώχου Συλλόγου Κυριών ενεργηθείσαι δαπάναι προς περίθαλψιν των εν τη πόλει πτωχών οικογενειών κατά τους μήνας Μάιον, Ιούνιον, Ιούλιον και Αύγουστον ε.έ., υπερέβησαν τας κατά τους αυτούς μήνας εισπράξεις κατά δραχμάς 13.878, 25.

-Η εφετινή παραγωγή του ελαίου ολοκλήρου του τέως Δήμου Θουρίας υπολογίζεται εις 133.000 οκάδας, ήτοι κατά 127.000 μεγαλυτέρα της παραχθείσης κατά το παρελθόν έτος, των δε βρωσίμων ελαιών εις 40.000 οκάδας, επί πλέον δε των κατά το παρελθόν έτος παραχθεισών κατά 36.000.

-ΠΟΛΛΟΙ λέγουν ότι εισήλθομεν εις το Φθινόπωρον. Ολίγοι όμως αντιλαμβάνονται τοιαύτην εποχήν. Και τούτο διότι η ζέστη εξακολουθεί.

-ΚΥΝΗΓΟΙ διεσπάρησαν εις τα πέριξ, ζητούντες θηράματα, είναι όμως απαγοητευμένοι διότι τα σύκα «ξεβγήκαν». Κάποιος επρότεινε την θήραν περδίκων εντός της πόλεως, εις τα κέντρα. Αλλά δυστυχώς τούτο απαγορεύεται υπό του δασικού κώδικος δια την εποχήν αυτήν. Οι κυνηγοί λοιπόν ας περιμένουν.