Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΕΝΕΚΡΙΘΗ παρά της Νομαρχίας το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου της διανοίξεως του υπολοίπου μέρους της οδού Ακρίτα και αποζημιώσεως των ιδιοκτητών των καταλαμβανομένων υπό της οδού οικιών. Κατόπιν τούτου ο Δήμαρχος εκάλεσε τους ιδιοκτήτας των καταλαμβανομένων προς σύνταξιν των σχετικών συμβολαίων αποζημιώσεως, ίνα ούτω προβή εις την διάνοιξιν της οδού.

-ΠΡΟΧΘΕΣ εις το χωρίον Κόκκινον της Αιπείας ο Ιω. Αθ. Παντελόπουλος πάσχων τας φρένας απηγχονίσθη εντός της οικίας του περί την μεσημβρίαν επωφελούμενος της απουσίας των οικείων του.

-ΕΚ του Ναού Αγίου Δημητρίου (Κοκορόγιαννη) άγνωστοι εισελθόντες άνευ ουδεμίας παραβιάσεως αφήρεσαν 7 οκάδας ελαίου και 3 καθίσματα αξίας εν όλων δραχμών 350. Αι υπόνοιαι στρέφονται κατά του νεοκόρου του ναού.

-Ο καρραγωγεύς Σωτ. Τσάκωνας εξ αμελείας του παρέσυρε και ετραυμάτισεν ελαφρώς εις τον δεξιόν πόδα τον τριετή παίδα Αθ. Σαραντόπουλον.