Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΚΑΘ’ α μας ανεκοινώθη ουδέν εις την ουσίαν έχει γίνει εξωραϊστικόν έργον εις την Πύλον επ’ ευκαιρία των εορτών, αι οποίαι θα γίνουν εις χρονικόν διάστημα μικρότερον μάλιστα του μηνός. Ούτω θα λάβουν και οι ξένοι ιδέαν του ενδιαφέροντος της ελληνικής πολιτείας δια τας επαρχίας της και μάλιστα τας ιστορικάς.

-ΜΕ όλην την εξακολούθησιν της ζέστης τα θαλασσινά λουτρά ελαχίστους ήδη συγκεντρώνουν. Ήρχισαν μάλιστα οι ενοικιασταί να αφαιρούν τινάς των καμπινών.

-ΑΓΝΩΣΤΟΙ εισελθόντες νύκτωρ εντός της ενταύθα οικίας του Σ. Ξυραφά αφήρεσαν μίαν ενδυμασίαν, εν υποκάμισον και εν ζεύγος παλαιών υποδημάτων. Επί του θυλακίου της τσέπης του Ξυραφά καθά ο ίδιος ισχυρίζεται υπήρχον και δραχμαί 2.000 εις διάφορα χαρτονομίσματα. Ο δράστης δεν ανεκαλύφθη εισέτι παρά της Αστυνομίας.

-ΠΡΟΧΘΕΣ την νύκτα άγνωστοι εισελθόντες εντός της εν Νησίω οικίας του Γ. Κροντήρη αφήρεσαν διάφορα κοσμήματα και ενδύματα αξίας 3.100 δραχμών.