Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΕΓΝΩΣΘΗ εκ Μελιγαλά ότι την προχθές την νύκτα τρεις άγνωστοι οπλισμένοι δια πιστολίων και μαχαιρών μεταξύ «Τσακώνας» και «Αλλαγής» συνέλαβον τους εκείθεν διερχομένους Νικ. Χαμόπουλον και Χαρ. Θεοδωρόπουλον, κατοίκους Άλκαγα της Μεγαλουπόλεως, και αφήρεσαν του πρώτου δρχ. 1.700 και του δεύτερου δρχ. 100.

ΟΙ ίδιοι άγνωστοι περί την 3 πρωινήν ώραν της αυτής νυκτός συνέλαβον τον εκ του ιδίου χωρίου διερχόμενον Γ. Καμπούραν και του αφήρεσαν δρχ. 100. Λαβών γνώσιν ο διοικητής του Τμήματος Μελιγαλά μετέβη επί τόπου την επομένην, μετά πρόχειρον δε εξέτασιν συνέλαβεν ως υπόπτους τους Σ. Ντερτιμάνην εκ Νεοχωρίου της Ιθώμης, Ηλ. Αθανασόπουλον εκ Μελιγαλά και Ερρίκον Τασσόπουλον εκ Σολακίου, τους οποίους και παρέπεμψεν εις τον εισαγγελέα.

-ΠΡΟΧΘΕΣ το απόγευμα εις το χωρίον Πύργος της Τριφυλίας ο Παναγ. Γ. Γλιάτας έχων προηγουμένας αφορμάς μετά των οικείων του μεταβάς εις την οικίαν της μητρός του απεπειράθη να φονεύση την αδελφή του Γιαννούλαν δια κλαδευτηρίου, αναχαιτισθείς υπό της παρατυχούσης Σταυρούλας συζύγου Ιω. Γλιάτα. Την αυτήν όμως στιγμήν εισήλθεν εντός της οικίας και ο αδελφός του Πέτρος μετά συγγενούς του, επηκολούθησε δε μεταξύ των αδελφών συμπλοκή καθ’ ην ο Πέτρος ετραυματίσθη δια λακτίσματος του αδελφού του. Ο δράστης συλληφθείς απεστάλη εις τον Εισαγγελέα.