Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Η επίμονος εκνευριστική ζέστη κρατεί εις απόγνωσιν τους συμπολίτας.

-ΟΙ κινηματογράφοι, το μόνον καλαματιανόν θέαμα, συγκεντρώνουν κάθε βράδυ αρκετόν κόσμον. 

-ΑΙ προπονήσεις δια τους νεωτέρους χορούς εξακολουθούν από την χρυσήν νεολαίαν αμφοτέρων των φύλων. Φαίνεται ότι η χειμερινή χορευτική περίοδος θα είναι εξαιρετικώς ζωηρά.

-Ο Κωνσταντίνος Κονταξής κρυβείς αφ’ εσπέρας εις το εν Παραλία καφφενείον του Φωτ. Κίσκιλα αφήρεσεν εκ πάγκου διάφορα κυτία σιγαρέττων και πούρων αξίας δρχ. 200, γενόμενος όμως αντιληπτός υπό των αστυνομικών οργάνων συνελήφθη.

-ΚΑΤΗΓΓΕΛΘΗ παρά του Γεωργίου Δούση κατοίκου Σπερχογείας, ότι εκ του αλωνίου του ο εργάτης του Δημ. Κουτέλας του αφήρεσε κατά διαφόρους εποχάς περί τας 500 οκάδας χόρτου, εξ ου κατεσχέθη εν φορτίον.

-ΑΓΝΩΣΤΟΙ εκ του εν Ανδριτσαίνη φανοποιείου του Αγγελή Βλασά το οποίον ευρέθη ανοικτόν, αφήρεσαν ένα διαμάντι κοπής υέλων και άλλα είδη αξίας δραχμών 450.