Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΠΕΡΙ το μεσονύκτιον της προχθές οι εκ του χωρίου Γκρέκα Ιωάν. Ηρ. Θανόπουλος και Γεώργιος Γιαννόπουλος, μετέβησαν εις την οικίαν του συγχωρίου των Ανδρ. Παπαδιαμαντοπούλου εν τη οποία εκοιμάτο η 20ετής θυγάτηρ του Βασιλική μετά της μικράς εξαδέλφης της Ευφροσύνης Πεπέ εκ Ριτσόβου και απεπειράθησαν ν’ απαγάγωσι ταύτην.

ΕΚ τούτων ο πρώτος Ι. Θανόπουλος, βοηθούμενος και υπό των λοιπών συνεργατών του, ενεδρευόντων έξωθι της οικίας του Παπαδιαμαντοπούλου, εισήλθεν εις την οικίαν από του ανοικτού βορείου παραθύρου δια κλίμακος εγγύς του οποίου εκοιμάτο η Βασιλική επί της κλίνης της, η και αφύπνησε και την ηπείλησε δια μαχαίρας ότι θα την εφόνευεν αν δεν τον ηκολούθη.

Η ατυχής κόρη αντέστη εις την ασκουμένην πίεσιν, εις την διεξαγωμένην δε μεταξύ των πάλιν η Βασιλική ετραυματίσθη δια μαχαίρας εις αμφοτέρας τας χείρας της, οπότε ο Θανόπουλος πτοηθείς επήδησεν εκ του παραθύρου και απήλθε μετά των συντρόφων του ανενόχλητος.

Άπαντες συνελήφθησαν την επομένην υπό της Αστυνομίας και απεστάλησαν εις τον Εισαγγελέα Πύργου.