Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Ο Ειρηνοδίκης Μεσσήνης εγνώρισε χθες εις την Νομαρχίαν, ότι εις την εν Μεσσήνη οικίαν του Χaρ. Βασιλοπούλου, όλως τυχαίως περιέπεσεν εις την αντίληψίν του, ότι ευρίσκονται πλήρη τα αρχεία των Κοινοτήτων Μαδαίνης και Λυκοτράφου από του 1924 μέχρι σήμερον. Ο Βασιλόπουλος διατείνεται ότι τυγχάνει γραμματεύς των άνω κοινοτήτων, ο Ειρηνοδίκης όμως συνιστά την λήψιν μέτρων προς κατάσχεσιν αρχείων.

-EΞΕΔΟΘΗ παρά της διοικήσεως Χωροφυλακής διάταξις δια της οποίας εξαιρούνται των περιορισμών των περί ταχύτητος αυτοκινήτων διατάξεων οι αυτοκίνητοι του Δήμου Καλαμών καταβρεκτήρες, οσάκις μεταβαίνουσι προς κατάσβεσιν πυρκαϊάς, υποχρεούνται όμως εν τοιαύτη περιπτώσει να ώσιν εφοδιασμένοι με ειδικούς κώδωνας, οι οποίοι να κρούωνται διαρκώς καθ’ όλην την διαδρομήν.

-ΧΘΕΣ όργανα της Αγορανομικής Υπηρεσίας περιερχόμενα τα παντοπωλεία, αλευροπωλεία κ.λπ. εξήτασαν τα σταθμά αυτών. Η επιθεώρησις θα συνεχισθή και σήμερον.

-ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ υπό των αστυνομικών οργάνων οι φυγόποινοι Κλέαρχος Κοντός, Δημοσθ. Αδαμόπουλος, Γεώργιος Καναβός, Φώτιος Γιοματάρης, Γαλανή χα Αντ. Ζήρου και Παν. Βασιλόπουλος.