Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ περί την ημίσειαν μεταμεσημβρινήν ώραν εν τη οδώ Αριστομένους συνεκρούσθη το ανερχόμενον εις την πόλιν υπ’ αριθμ. 2 όχημα του τραμ μετ’ αυτοκινήτου, θα υπήρχον δ’ ασφαλώς θύματα αν η δεξιότης του οδηγού Κάπελα δεν προελάμβανε τούτο δια της ελαττώσεως της ταχύτητος του τραμ. Η σύγκρουσις έλαβε χώραν ως εξής:

ΚΑΤΑ την ανωτέρω ώραν κατήρχετο εις Παραλίαν το υπ’ αριθμ. 12.342 φορτηγόν αυτοκίνητον της ανωνύμου βιομηχανίας Σταματελάκη διευθυνόμενον υπό του σωφέρ Κ. Αργύρη, συρόμενον επί των σιδηρών ράβδων της ηλεκτρικής γραμμής. Την αυτήν ώραν ανήρχετο και το υπ’ αιρθμ. 2 τροχιοδρομικόν όχημα. Αντιληφθείς τούτο ο σωφέρ εξ αποστάσεως έστρεψεν αμέσως το αυτοκίνητον, ίνα εξέλθη της γραμμής, ατυχώς όμως δεν επέτυχε τούτο εγκαίρως, διότι ο δεξιός άξων του αυτοκινήτου ενεσφηνώθη εις την ρωγμήν της ράβδου, ο δε οδηγός του αυτοκινήτου πεπεισμένος ότι το αυτοκίνητον θα εξήρχετο της γραμμής, προϋχώρει μετά της συνήθους ταχύτητος, εις μικράν δε από του τραμ απόστασιν διέκοψε την ταχύτητα ώστε δε θα ήτο δυνατόν να αποφευχθή η σύγκρουσις ήτις έλαβε χώραν, χωρίς ευτυχώς, επειδή εν τω μεταξύ εσταμάτησε και το τραμ, να λάβη χώραν δυστύχημα.

Ο σωφέρ Αργύρης συλληφθείς υπό της Αστυνομίας ωδηγήθη εις το επ’ αυτοφώρω Πταισματοδικείον και κατεδικάσθη εις εξηκοντάδραχμον πρόστιμον επί παραβάσει της αστυνομικής διατάξεως της απαγορευούσης την διέλευσιν εκ της γραμμής του τραμ αυτοκινήτου.