Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Η εκ του χωρίου Βρεστό της Τριφυλίας Κανέλλα θυγάτηρ Αλεξ. Αργυροπούλου τεκούσα εκ κλεψιγαμίας θήλυ εις θέσιν Χλιού ολίγον έξωθι του χωρίου Βρεστό, προς απόκρυψιν του αίσχους της εφόνευσε τούτο μετά της μητρός της δια λίθων ενταφιάσασα εις μακράν από της άνω θέσεως απόστασιν. Το αποτρόπαιον έγκλημα της αστόργου μητρός ως ήτο επόμενον, περιήλθεν εις γνώσιν της αστυνομίας, η οποία προέβη εις την σύλληψιν αμφοτέρων, τας οποίας και παρέπεμψεν εις τον Εισαγγελέα Κυπαρισσίας.

-ΟΛΙΓΟΝ έξωθι του χωρίου Καρακαλίου ανευρέθη εκτεθειμένον αρτιγέννητον βρέφος άρρεν προφανώς εκ κλεψιγαμίας προερχόμενον και το οποίον παρεδόθη εις τον πρόεδρον της Κοινότητος.

-ΠΡΟΧΘΕΣ περί την 6ην εσπερινήν ώραν ο Ευστάθιος Π. Μανιάτης, κάτοικος Αγρίλου, ετών 18, ετραυμάτισε  δια μαχαίρας ελαφρώς έξωθι του χωρίου Άγριλος τον συγχώριόν του Ιωάν. Δ. Κορομηλάν. Ο δράστης συλληφθείς απεστάλη εις τον ενταύθα Εισαγγελέα.