Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Ο Χαράλαμπος Πουλαντζάς εκ Πεταλιδίου ετών 14 αφήρεσε του πατρός του δραχμάς 3.750, επιβάς δε αυτοκινήτου μετά του Ιωάν. Λαδά αφίκετο ενταύθα. Αμφότεροι συνελήφθησαν χθες την πρωίαν υπό της Αστυνομίας εις το ενταύθα σιδηροδρομικόν σταθμόν έτοιμοι προς αναχώρησιν. Γενομένης επ’ αυτών ερεύνης κατεσχέθησαν επί του Πουλαντζά δραχμαί 1.745 και επί του ετέρου δρχ. 550. Αμφότεροι ανομολόγησαν την πράξιν των, θέλουσι δε παραπεμφθή εις τον Εισαγγελέα.

-ΠΑΡΕΠΕΜΦΘΗΣΑΝ εις το αυτόφωρον Πταισματοδικείον και κατεδικάσθησαν ο Νικόλαος Κουδούνης εις 7ήμερον κράτησιν επί κλοπή και εις 5ήμερον τοιαύτην ο Κωνστ. Περσόπουλος επί διαταράξει της κοινής ησυχίας.

-Η Κατίνα Τζάγλου πρόσφυξ, υπηρετούσα εις την Σιδηροκάστρω οικία του Ιατρού Περ. Οικονομοπούλου αφήρεσεν εκ του σακκακίου του δραχμάς 1.500 και ετράπη εις φυγήν. Αύτη συνελήφθη και παρεπέμφθη εις τον Εισαγγελέα Κυπαρισσίας.

-ΤΗΝ προπαρελθούσαν νύκτα άγνωστοι απήγαγον εκ της εν Μερόπη οικίας του Αποστόλου Ι. Νασιοπούλου την θυγατέρα του Κανέλλαν λαβόντες άγνωστον διεύθυνσιν.