Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ άγνωστος γυνή προσποιούμενη την επαίτιδαν μεταβάσα εις την εν Γαργαλιάνοις οικίαν του Φιλίππου Χαλαζωνίτου μετά τριών τέκνων της, στεγασθείσα δε εντός ταύτης εγκατέλειψε το μικρόν βρέφος εις τον διάδρομον του κάτω πατώματος και απήλθεν, τούτο παραληφθέν υπό της Αστυνομίας παρεδόθη εις τον πρόεδρον της Κοινότητος. Η Αστυνομία δε καταγίνεται προς ανακάλυψιν της εγκαταληψάσης το τέκνον της.

-ΕΙΣ θέσιν Μπρεΐμαγα της περιφερείας του χωρίου Καντιανίκων ο Άγγελος Χ. Τσάλτας περιελθών εις έριδα μετά του μυλωθρού Νικολάου Γ. Βέργη, εμποδίζοντος τούτον ν’ αρδευθή εκ του ρέοντος ύδατος του υδρομύλου συνεπλάκη μετ’ αυτού. Κατά την συμπλοκήν ο Νικόλαος Γ. Βέργης ετραυμάτισε τον αντίπαλόν του επικινδύνως κατενεγκών τέσσαρα δια μαχαίρας τραύματα εις τα διάφορα του σώματός του μέρη. Είτε ετράπη εις φυγήν μη επιτευχθείσης εισέτι της συλλήψεώς του.

-ΕΞΩΘΙ του χωρίου Άγιος Ανδρέας της Λογγάς ανευρέθη νεκρός ο Μιχ. Ι. Μπουγάκος, κάτοικος Κορώνης. Εκ της ενεργηθείσης νεκροψίας απεδείχθη ότι ο θάνατος προήλθεν εκ συγκοπής λόγω μεγάλης οινοποσίας.

-ΚΑΤΕΔΙΚΑΣΘΗ δια πενθημέρου κρατήσεως παρά του Πταισματοδικείου ο μικρός Απ. Κολοκοτρώνης επί υπεξαιρέσει δρχ. 25.