Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ την 1ην μ.μ. ώραν ο 19ετής Μαρκόπουλος κάτοικος Μικράς Αναστασόβης, περιελθών εις φιλονικίαν μετά του μικροτέρου αδελφού του Γεωργίου εντός της οικίας των επυροβόλησε κατ’ αυτού δις δια περιστρόφου άνευ αποτελέσματος. Ο δράστης τραπείς κατόπιν εις φυγήν διέφυγε την σύλληψιν.

-ΠΡΟΧΘΕΣ το εσπέρας ενώ επανέκαμπτεν εις την οικίαν της η 12ετής εργάτρια Κατίνα θυγάτηρ Κωνστ. Χαμόδρακα, ενώ διήρχετο του Νέδοντος, υπέστη βιαίαν επίθεσιν με ασελγείς σκοπούς υπό του 30ετούς Σωτ. Παν. Μαρκέα, κατοίκου Πετροβουνίου της Καρδαμύλης. Το κοράσιον εξέβαλε γοεράς κραυγάς εις το άκουσμα των οποίων προσέτρεξαν τα αστυνομικά όργανα, εν ω ο επιτεθείς εγκατέλειψεν άθικτον το θύμα του. Ο σάτυρος συνελήφθη υπό των αστυνομικών κρυπτόμενος όπισθεν του τοίχου του Νέδοντος οδηγηθείς δε εις το α΄ αστυνομικόν τμήμα παρεπέμφθη εις τον Εισαγγελέα.

-ΧΘΕΣ την μεσημβρίαν έξωθι του οινοπωλείου Ρεντζέπη ο Κυρ. Κοττέας μετά των Δημ. Φοινικάκου και Γρ. Αποστολοπούλου περιελθών εις έριδα μετά του Γεωργ. Κεφαλοπούλου ετραυμάτισε τούτον δια ράβδου εις την κεφαλή. Συλληφθείς ούτος μετά των δύο ετέρων συνεργών του παρεπέμφθησαν πάντες εις το αυτόφωρον.