Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΕΝ τη δημοσία οδώ Κατσαρού – Μελιγαλά συνελήφθη υπό των οργάνων του τμήματος Μελιγαλά ο Κων. Ανδρ. Χριστόφιλος φέρων επ’ αυτού μάχαιραν, η οποία κατεσχέθη, εντός δε του καφενείου του χωρίου Ζέζα κατεσχέθη ετέρα μάχαιρα επί του Γεωργ. Σπυρ. Εξαρχοπούλου. Αμφότεροι οι συλληφθέντες καταγγελθέντες επί παρανόμω οπλοφορία παρεπέμφθησαν εις τον Εισαγγελέα.

-ΕΙΣ την θέσιν «Καμίνια» της περιφερείας του ορίου Σπερχογείας δια λόγους κτηματικής διαφοράς συνεπλάκησαν μεταξύ των ο Ιωάννης Π. Δούσης μετά του Ιωάννη Μανωλοπούλου, επεμβάντος του Δημ. Ζαχαράκη ή Βλάχου εξ Αντικαλάμου προς διαχωρισμόν των κατά τας καταβαλλομένας υπό τούτου προσπαθείας, προς τούτο εξεπυρσοκρότησε το περίστροφόν του και ετραυματίσθησαν ελαφρώς η σύζυγος του Δούση και ο συμπλακείς Μανωλόπουλος. Εξ αυτών ουδείς συνελήφθη ειμή μόνον ο Δούσης, ο οποίος παρουσιάσθη αυθορμήτως εις τον αστυνομικόν σταθμάρχην Θουρίας, ο οποίος και τον μετέφερεν ενταύθα.

-ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ παρά των αστυνομικών οργάνων ο αγνοούμενος νοσοκόμος Περ. Τζανής, ο οποίος παρεδόθη εις την διεύθυνσιν των ενταύθα νοσοκομείου εις την δύναμιν του οποίου ανήκει.