Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΚΑΤ’ αναφοράν της Yποδιοικήσεως Μεσσήνης εν τη κάτω πλατεία της πόλεως, οι ιδιώται Ιω. Ρούτσης, Αθ. Ρούτσης και Ευθ. Ρούτσης, διατελούντες εν ευθυμία συναντήσαντες τον χωροφύλακα Δημ. Πατσαλιάν, τον εξύβρισεν ο Ιω. Ρούτσης. Έλαβε χώραν λογομαχία εις έντονον ύφος μετά του χωροφύλακος ήτις θα κατέληγεν εις συμπλοκήν εάν δεν ήρχοντο εγκαίρως εις βοήθειαν του χωροφύλακος κληθέντες υπ’ αυτού και άλλοι συνάδελφοί του, οίτινες επέτυχον την σύλληψιν του Αθανασίου και του Ευθ. Ρούτση, του τρίτου επωφεληθέντος της δημιουργηθείσης ταραχής διαφυγόντος την σύλληψιν.

-ΧΘΕΣ το απόγευμα εις την συνοικίαν Φυτειάς συνεπλάκησαν μεταξύ των οι Ιω. Παπαδάκος και Κλεάνθης Βαλάσης εκ των οποίων ο πρώτος εκτύπησε τον δεύτερον εις διάφορα του σώματός του μέρη, συλληφθείς δε κρατείται εις το αστυνομικόν τμήμα.

-ΕΙΣ το χωρίον Μανιάκι της Βουφράδος ο Ιωάννης Κοτσόβολος εκ Βλάσση έχων προηγουμένας αφορμάς εκ κτηματικής διαφοράς μετά του συγχωρίου του Ευστ. Ν. Παναγοπούλου επετέθη κατ’ αυτού δια ροπάλου, τον ετραυμάτισε επικινδύνως εις τον μηρόν του δεξιού ποδός. Ο δράστης συλληφθείς απεστάλει εις τον ενταύθα Εισαγγελέα.