Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟ εικοσαημέρου μεταξύ των Δημητρίου Χρ. Χαντζή και Αναστασίου Γιαννοπούλου, κατοίκων Καραμανωλίου της Πυλίας, ανεφύει κτηματική διαφορά εξ ης εγεννήθη μεταξύ των λογομαχία καταλήξασα εις αλληλοκτυπήματα διά των γρόνθων των. Εκ της αιτίας ταύτης όταν προχθές διήρχοντο εκ της οικίας των μεταβαίνοντες εις τα κτήματα εξελθών εκ της οικίας του ο Χαντζής ετραυμάτισεν αιφνιδιαστικώς τον Γεώργ. Γιαννούλην δια κλαδευτηρίου εις τον δεξιόν μέρος του τραχήλου, τον δε Αναστάσιον εις την αριστεράν ωμοπλάτην. Εκτός των ανωτέρω ετραυματίσθησαν δια λίθου εις το πρόσωπον ο επιτεθείς και η σύζυγός του Πολυξένη ελαφρώς δια του κλαδευτηρίου. Ο δράστης συλληφθείς μετεφέρθη ενταύθα και παρεδόθη εις τον Εισαγγελέα.

-ΠΡΟΧΘΕΣ την νύκτα και περί ώραν 9.30 μ.μ. εν Πεταλιδίω ο Ηλ. Ν. Μαλιαράκος καιροφυλακτών πλησίον της δημοσίας οδού επετέθη κατά του Δημ. Π. Ξαρχάκου δια ράβδου κτυπήσας τούτον εις την κεφαλήν, συγχρόνως δε επυροβόλησε κατ’ αυτού τρεις δια περιστρόφου άνευ αποτελέσματος. Ο αποπειραθείς μετά την πράξιν του ετράπη εις φυγήν, συνελήφθη όμως την επομένην και οδηγηθείς χθες ενταύθα παρεδόθη εις τον Εισαγγελέα. Σημειωτέον ότι ο συλληφθείς κατά την προανάκρισίν του αρνείται την ενοχήν του.

-ΠΡΟΧΘΕΣ την εσπέραν ο Ευάγγ. Ιω. Ρούτσης δια λόγους οικονομικών διαφορών επετέθη κατά του εν Μεσσήνη αρτοποιού Δ. Μπουτιέρου, τον οποίον αφού ήρπασεν εκ του λαιμού τον έρριψεν επί του εδάφους, επεχείρησε δε να τον σφάξη δια της μαχαίρας της κοπής του άρτου, αντιληφθείς όμως διερχόμενον χωροφύλακα ετράπη εις φυγήν. Καταδιωχθείς υπό αστυνομικών οργάνων συνελήφθη και απεστάλη εις τον ενταύθα Εισαγγελέα.