Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΕΠΙΣΤΕΛΛΟΥΣΙΝ εκ Πύλου ότι η Γεωργίτσα θυγάτηρ Αναστ. Διακουμογιαννοπούλου κάτοικος Κυνηγού της Πυλίας τεκούσα εκ κλεψιγαμίας βρέφος άγνωστον ποίου γένους απέκρυψεν τον τοκετόν της εξαφανίσασα το νεογνόν τη συνεργία του Θεοδ. Χρ. Καραμπέτσου εγγάμου μεθ’ ου καθά εξηκριβώθη εκ της ενεργηθείσης προανακρίσεως διετέλει εις αθεμίτους σχέσεις. Η αστυνομία προέβη εις την σύλληψιν αμφοτέρων τους οποίους και παρέπεμψεν εις τον ενταύτα Εισαγγελέα.

-ΧΘΕΣ εις την γείτονα Μεσσήνην η Ελένη σύζυγος Κανελλοπούλου εδηλητηριάσθη λαβούσα ισχυράν δόσιν δηλητηριώδους υγρού. Η κατάστασίς της είναι απελπιστική. Η ατυχής γυναίκα προέβη εις το απονενοημένον διάβημά της, μη δυναμένη κατά τας ομολογίας της να ανθέξη περισσότερον την ανοικείαν και βάναυσον συμπεριφοράν του συζύγου της απέναντί της.

-ΠΡΟΧΘΕΣ το απόγευμα εν Γιαννίτση ο Θεόδ. Χρ. Μάλαμας επετέθη δια ράβδου κατά του Αν. Μάλαμα τραυματίσας τούτον ελαφρώς εις την κεφαλήν. Ο δράστης συνελήφθη.