Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ την νύκτα ο επαίτης Ιωάν. Γεωργ. Σταυρόπουλος φθάσας εις Βουνάρια και διαρρήξας την θύραν του εκεί Ναού «Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου», εισήλθεν εντός και δι’ αξίνης την οποίαν έφερεν μεθ’ εαυτού, διέρρηξε το χρηματοκιβώτιον και αφήρεσεν εξ αυτού δρχ. 280 εις κέρματα. Γενόμενος όμως αντιληπτός υπό των κατοίκων συνελήφθη και κατεσχέθησαν επ’ αυτού τα κλαπέντα χρήματα, οδηγηθείς δε ενταύθα χθες παρεδόθη εις τον Εισαγγελέα.

-ΕΙΣ την Μεσσήνην ο Ιωάννης Γεωργ. Μπότης ετραυμάτισε δια μαχαίρας έξωθι της οικίας του κειμένης εις το δυτικόν άκρον της πόλεως εις την οσφυακήν χώραν ελαφρώς τον Κωνστ. Δημ. Ταμπούρλον, διότι ο υιός τούτου εκτύπησε τον υιόν του δράστου. Ο Μπότης μετά την πραξιν του ετράπη εις φυγήν διαφυγών ούτω την σύλληψίν του.

-ΠΡΟΧΘΕΣ την πρωίαν ανευρέθη πλησίον του Ναού Αγίου Νικολάου εκτεθειμένον αρτιγέννητον βρέφος θήλυ το οποίον παρεδόθη εις την Δημοτικήν Αρχήν ίνα μεριμνήση δια την διατροφήν και φύλαξίν του.