Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ το απόγευμα ο Χ. Κυριαζής εργαζόμενος εις την εν τη θέση «Ψωρολιά» της περιφερείας του χωρίου Μαντζάρι σταφιδάμπελον του Χρ. Ζαζάνη, μετ’ άλλων εργατών, επετέθη κατά του ανωτέρω ιδιοκτήτου της αμπέλου όλως αναιτίως δι’ αξίνης και ετραυμάτισε τούτον εις την κεφαλήν και την ωμοπλάτην. Ο επιτεθείς συλληφθείς την επομένην, μετεφέρθη ενταύθα και παρεδόθη εις την Εισαγγελικήν Αρχήν.

-ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ υπό της Αστυνομίας ο Σωτ. Γιαμαρέλος ο οποίος προσαχθείς εις το αυτόφωρον Πταισματοδικείον κατεδικάσθη δια τριημέρου κρατήσεως επί κλοπή ηλεκτρικών λαμπτήρων.

-ΠΡΟΧΘΕΣ οι Γεώργιος Αγγελόπουλος, Αρ. Κοντογιάννης, Παναγ. Κωνσταντόπουλος και Χ. Κοψίδας έκλεψαν διάφορα ανταλλακτικά των οδοστρωτήρων του Δημοσίου ευρισκόμενα έξωθι των γραφείων του Νομομηχανικού αξίας 3.000 δραχμών περίπου. Ούτοι, συλληφθέντες υπό της Αστυνομίας παρεπέμφθησαν εις την Εισαγγελικήν Αρχήν, ίνα διδαχθώσιν πόσον ανωφελές είναι το νέον αυτών επάγγελμα.