Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ περί την 11ην πρωινήν ώραν εις το χωρίον Τζιτζόρι της Μεσσήνης ο Γεώργιος Γαρδέλλης διαρρήξας το παράθυρον της εν Τζιτζορίω οικίας του Παναγ. Ε. Τσαρταχέα και εισελθών εν αυτή αφήρεσεν εκ τινός τραπέζης δρχ. 500.

ΔΙΑ των κλαπέντων χρημάτων ο επιχειρηματίας προέβη εις αγοράν ενός πορτοφολίου δερματίνου, μιας κτένης, ενός ηλεκτρικού φανού και ενός ζεύγους καλτσών τα οποία δεν πρόφθασε να τα χαρή, καθόσον συνελήφθη υπό της Αστυνομίας και ωμολόγησεν την πράξιν του.

ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ δε επ’ αυτού ερεύνης ανευρέθησαν και κατεσχέθησαν 110 υπόλοιπον των κλαπεισών 500 δρχ. και τα αγορασθέντα παρ’ αυτού ανωτέρω είδη. Χθες ο εν λόγω κλέπτης μεταφερθείς ενταύθα παρεδόθη εις τον Εισαγγελέα.