Συμπληρωματική σύμβαση και 4η παράταση για Ανάπλαση Άνω Πόλης Κυπαρισσίας

Συμπληρωματική σύμβαση και 4η παράταση για Ανάπλαση Άνω Πόλης Κυπαρισσίας

Συμπληρωματική σύμβαση για εκτέλεση πρόσθετων εργασιών στο έργο «Ανάπλαση Άνω Πόλης Κυπαρισσίας», ποσού 52.983,72 ευρώ, υπεγράφη στις 11 Δεκεμβρίου μεταξύ του δημάρχου Τριφυλίας και εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας, ενώ απόφαση για έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του ως άνω έργου έλαβε σε συνεδρίασή της την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας.

Σημειώνεται ότι για το έργο έχει συνταχθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Π.Π. του Δήμου Τριφυλίας η μελέτη 49/2018 με προϋπολογισμό 432.750 ευρώ με ΦΠΑ 24%. Με την υπ’ αρ. 247/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Γ07ΩΗΕ-Ρ25) έγινε αποδοχή των όρων και του ποσού χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου (Απόφαση ένταξης Πράσινου Ταμείου 139.3.3.2/2018 στο πλαίσιο «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2018 στον άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση 2018») και εγκρίθηκε η εκτέλεση και ο τρόπος δημοπράτησης του έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή, με την υπ’ αρ.162/2019 Απόφασή της (ΑΔΑ: 6ΩΒ6ΩΗΕ-ΗΣΚ), κατακύρωσε το διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου στην εταιρία «ΟΚΤΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με οικονομική προσφορά 286.289,74 ευρώ (μη συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%) και ποσοστό μέσης έκπτωσης 18,20% επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Το συμφωνητικό (ΑΔΑ: 6TΩΟΩΗΕ-ΒΞ9) υπεγράφη στις 11/11/2019 για το ποσό των 354.999,28 ευρώ με ΦΠΑ. Η προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών καθορίστηκε σε πέντε (5) μήνες, δηλαδή έως τις 11/4/2020. Η σύμβαση πριν από την υπογραφή της δεν είχε περάσει, όπως απαιτείται εκ του νόμου, από προσυμβατικό έλεγχο και πέρασαν μήνες μέχρι να ξεπεραστεί η εμπλοκή. Στη συνέχεια υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις και δόθηκαν τρεις παρατάσεις έως τις 11/1/2021 (ΑΔΑ: ΩΝΝΛΩΗΕ-0ΦΖ) χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου!

Με τη συμπληρωματική σύμβαση ποσού 52.983,72 ευρώ, το σύνολο της δαπάνης για την υλοποίηση του έργου διαμορφώνεται σε 407.983 ευρώ με ΦΠΑ. Την Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή έλαβε απόφαση (ΑΔΑ: 6ΤΓ0ΩΗΕ-Ν9Ψ) με την οποία εγκρίνει τη χορήγηση 4ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση Άνω Πόλης Κυπαρισσίας» (Α.Μ. 49/2018), διάρκειας εκατόν τεσσάρων (104) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της προηγούμενης, ήτοι μέχρι 25/4/2021, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. Για την 4η παράταση ο Γιάννης Μερκούρης τοποθετήθηκε ως κάτωθι: «Ψηφίζω υπέρ, όμως πρόκειται για έργο που σύμφωνα με τη σύμβαση έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί τη 10η Μαρτίου 2020. Πού ήταν ο ανάδοχος του έργου από την 1η Οκτωβρίου μέχρι σήμερα, επί σαράντα πέντε ημέρες; Είμαστε σε εποχή χειμώνα, με βροχές και απρόβλεπτες καθυστερήσεις. Γιατί δεν εκμεταλλεύτηκε τις καλές καιρικές συνθήκες; Έχουμε τελειώσει με τις όποιες αλλαγές σε εργασίες και υλικά π.χ. πέτρες επίστρωσης;».