Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Ο καιρός εξακολουθεί εισέτι να είναι θαυμάσιος με τον ωραίον χειμωνιάτικον ήλιον. Το βράδυ όμως η ψύχρα είναι αρκετά έντονος. Δι’ αυτόν τον λόγον πολλοί συμπολίτaι πάσχουν εκ γρίππης.

-Ο «Ερασιτεχνικός θεατρικός σύλλογος των Νέων» το Σάββατον το εσπέρας θα δώση εις το Αμερικανικόν κινηματοθέατρον το δράμα οι «Ήρωες του Αρκαδίου» υπέρ ανεγέρσεως αναθηματικής στήλης εις τους πεσόντας.

-Η παράστασις θα έχη μοναδικήν επιτυχίαν και θα αποτελέση γεγονός κοσμικόν πρώτης τάξεως επί τω λόγω ότι θα συμμετάσχη και η Φιλαρμονική, η οποία θα εκτελέση εν εκλεκτόν πρόγραμμα συναυλίας.

-Η τιμή των εισιτηρίων ωρίσθη ως εξής: Θεωρεία 2,50, θεωρείον κατ’ άτομo 6,5 δραχμάς και Α΄20 δραχμάς. Οι μαθηταί της Φιλαρμονικής ειδικώς προεπονήθησαν δια την συναυλίαν, ώστε να παρουσιάσουν μίαν αληθινήν έκπληξιν δια τους συμπολίτας.