Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Την 10ην τρέχοντος μηνός ηυτοκτόνησεν πάσχων εκ μανίας καταδιώξεως εις την εν Μελιγαλά οικίαν του ο Δ. Μητρόπουλος, ετών 25 βληθείς, δια σφαίρας περιστρόφου εις την καρδίαν.

-ΠΡΟΧΘΕΣ την νύκτα συνήλθεν εις σύσκεψιν κατόπιν προηγηθείσης προσκλήσεως η ολομέλεια του συνδέσμου των κουρέων, πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι, αρκετοί πρόεδροι άλλων σωματείων και αντιπρόσωποι του εγχωρίου Τύπου δια το ζήτημα της ανακαινίσεως του Ναού των Αγίων Τεσσαράκοντα, ανεγερθέντος ως γνωστόν εις τον τόπον ένθα εμαρτύρησεν ο νεομάρτυρ Ηλίας ο Αρδούνης.

-Άμα τη ενάρξει της συνεδριάσεως ο πρόεδρος του Σωματείου Α. Αλεξανδρόπουλος εξηγήσας τον σκοπόν της προσκλήσεως έδωκε τον λόγον εις τον αιδεσιμώτατον  Οικονόμον Αν. Δαμήλον, όστις δι’ ολίγων διηγήθη τον βίον και το μαρτύριον του νεομάρτυρος. 

Είτα ο Αλεξανδρόπουλος εξέθηκε τας ενεργείας αυτού και του διοικητικού συμβουλίου των κουρέων δια μακρών, τας αντιδράσεις καθ’ ων επάλαισε και την ανάγκην του εξωραϊσμού του ναού και την δημιουργίαν τοπικής εορτής.