Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΑΠΟ καιρού κατόπιν μιας ωραίας και χριστιανικής ιδέας του Σου Μητροπολίτου Μεσσηνίας Μελετίου οι εφημέριοι της πόλεως ανέλαβον αξιεπαίνως να διδάσκωσι τους μικρούς μαθητάς κατά Κυριακάς θρησκευτικά μαθήματα και μαθήματα καλής αγωγής. Αρχικώς εις τα σχολεία αυτά κατά Κυριακήν προσήρχοντο πολλοί μαθηταί αλλ’ αι τάξεις αυτών ολίγον κατ’ ολίγον ήρχισαν να αραιούνται. Φαίνεται ότι οι γονείς των κατέληξαν εις την σκέψιν να προτιμήσουν να μεταβαίνουν εις περίπατον μετά των τέκνων των παρά να τα αποστέλλουν εις το εν λόγω μάθημα.

ΔΙΑ τον λόγον αυτόν εθεωρήσαμεν καθήκον μας να ζητήσωμεν την γνώμην του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας Μελετίου, όστις είχε την καλωσύνην να μας ανακοινώση τα κάτωθι:

«ΕΙΝΑΙ αληθές ότι τελευταίως τα Κυριακάτικα σχολεία ελαχίστους παρουσιάζουν μαθητάς. Είναι τούτο λυπηρόν. Διότι τα μαθήματα αυτών έχουν σκοπόν ηθικοπλαστικόν, σκοπόν μορφώσεως ήθους θρησκευτικού και οικογενειακού εις υπάρξεις αι οποίαι λόγω της νεαράς των ηλικίας δύνανται με τα κατάλληλα μαθήματα να διαπλασθούν αναλόγως. Δι’ αυτόν τον λόγον απευθύνω έκκλησιν εις τους γονείς να μη παραβλέπουν την σοβαρότητα των σχολείων αυτών, διότι ουδείς αυτών πιστεύω να υποτιμά την αξίαν της καλής αγωγής των παιδιών τους».