Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΚΟΡΩΝΗ. Την 9ην Ιανουαρίου ε.έ., τη πρωτοβουλία του αυτού ιερέως Στασινού Κυριαζοπούλου, διεξήχθη εν Κορώνη μία ωραία ευεργετική αγορά, ης αι εισπράξεις διατεθήσανται δια την μελετωμένην τελείαν ανακαίνισιν του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου, ούτινος ο εφημέριος τυγχάνει ο ανωτέρω αιδεσιμ. Στασινός Κυριαζόπουλος.

ΔΕΝ είναι η πρώτη φορά καθ’ ην η πρωτοβουλία του εν λόγω ιερέως εν όλη της τη ζωηρότητι εκδηλούται προς πάν έργον θεάρεστον εντός της ακτίνος της αρμοδιότητός του. Ειδικώς κατά την περίπτωσιν ταύτην ότε μελετάται η ανακαίνισις του ιερού ναού του Αγίου Νικολάου, όστις θέλει αποτελέσει δια την πόλιν της Κορώνης ένα ιδιαίτερον κόσμημα λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι ο Ναός του Αγίου Νικολάου κείται εις το κέντρον της αμφιθεατρικώς εκτισμένης κωμοπόλεως και λαμβανομένου έτι υπ’ όψιν ότι παρά των εχόντων την πρωτοβουλίαν της ανακαινίσεως θέλει καταβληθή η δέουσα προσοχή ώστε να αποτελεσθή ένας πλήρης συνδυασμός καλλιτεχνικής εμφανίσεως και θρησκευτικής ωραιότητος, αξίζει να εξαρθή ιδιαιτέρως η ευλαβής προσπάθεια του εφημερίου Στασινού Κυριαζοπούλου.

ΑΛΛΑ και η ιδιωτική πρωτοβουλία ήτις συνετέλεσε κατά πολύ εις την επιτυχίαν της διεξαχθείσης εορτής απέδειξεν δια πολλοστήν φοράν πόσον το χριστιανικόν αίσθημα είναι ερριζωμένον εις την συνείδησιν των ευσεβών κατοίκων της πόλεως Κορώνης.