Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Ο χθεσινός χορός του Φιλοπτώχου Συλλόγου των Κυριών ασφαλώς υπήρξεν ένα κοσμικόν γεγονός πρώτης τάξεως. Η πρόεδρος του συλλόγου κ. Νικολάου υπήρξε θαυμαστή με την έκτακτον δραστηριότητα την οποίαν επέδειξε και με την μοναδικήν όντως τάξιν την οποίαν καθιέρωσεν.

ΕΙΣ τον χορόν σημειώθησαν πολλά σμόκιν και αρκετό κέφι. Επίσης πολλαί μοντέρναι τουαλέτται.

Η κοτσομπολιά έδωκε πάλιν και επήρεν. Ωρισμένα θεωρεία υπήρξαν τα στρατηγεία των κακών γλωσσών.

ΠΑΡΕΤΗΡΗΘΗ ότι μερικοί κάμψαντες τον Μαλέαν της ηλικίας των, αλλ’ εξακολουθούντες να παριστάνουν τους νέους εχόρευσαν επιμονώτερον όλων, προτιμούντες… ντάμας μικροτέρας των 16 ετών, αι οποίαι κατόρθωσαν να εισχωρήσουν εις την αίθουσαν.

ΕΘΑΥΜΑΣΘΗΣΑΝ ωρισμέναι κυρίαι εις τον Τσάμικο. Υπήρξαν αληθινά θαύματα χάριτος και έδωκαν ένα ωραίον μάθημα εις τας μοντερνιζούσας. Βασίλισσα του χορού ανεδείχθη και πάλιν μη Καλαματιανή. Αυτό προς κακοφανισμόν του ωραίου φύλου μας, το οποίον παρακαλείται να προσέλθη ιδιαιτέρως εις τον Γ΄ χορόν της Φιλαρμονικής, αν μη τι άλλο τουλάχιστον… δια λόγους τοπικής φιλοτιμίας.

ΕΧΟΡΕΥΘΗ και η καλαματιανή παραλλαγή του Τσάρλεστον εις πολλάς όμως εκδόσεις.