Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ την πρωίαν εις το χωρίον Κατσαρού της Οιχαλίας, η Φωτούλα θυγάτηρ Αναστ. Βανικιώτου ετών 21 ετραυμάτισε δια δικάννου εμπροσθογεμούς όπλου κάτωθι των νεφρών τον συγχώριόν της Παναγ. Χρ. Γεωργαντάν καθ’ ην στιγμήν ούτος εισήρχετο εις την οικίαν του.

Η δράστις προέβη εις την ανωτέρω πράξιν καθ’ όσον ο δράστης προ ετών την διεκόρευσε χωρίς να την νυμφευθή. Η δράστις συλληφθείσα παρεπέμφθη εις τον Εισαγγελέα.

-ΧΘΕΣ εξεμέτρησε τας ημέρας της επιγείου ζωής του και μετέστη εις την εν ουρανοίς ανέσπερον ημέραν και ζωήν την άληστον ο προσφιλέστατος ημίν Κωνσταντίνος Π. Παπανδρεόπουλος, τελειόφοιτος Χημείας.

ΤΗΝ εκφοράν του νεκρού παρηκολούθησεν εν άκρα κατανύξει πλήθος κόσμου, ως και άπαντες οι φίλοι και σύμβουλοι του θανόντος οίτινες με δακρυβρέκτους οφθαλμούς επί τη προώρω και ανελπίστω μεταστάσει του προσφιλούς των φίλου, κατέθεσαν βαρύτιμον στέφανον επί της σορού του μεταστάντος.