Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΠΡΟΧΘΕΣ εις την Μικρομάνην της Θουρίας ο Περικλής Κουτσουρόπουλος δια λόγους κτηματικής διαφοράς απεπειράθη να φονεύση τον συγχώριόν του Αντ. Σταματόπουλον πυροβολήσας τρεις κατ’ αυτού άνευ αποτελέσματος. Ο αποπειραθείς δεν συνελήφθη.

-ΠΡΟΧΘΕΣ το απόγευμα επί του όρμου εις τον λιμένα μας Γερμανικού Ατμοπλοίου «Βόλος» ηυτοκτόνησεν ο επ’ αυτού επιβαίνων Γερμανός Ίγκλεμαν βληθείς θανασίμως δι’ όπλου οπισθογεμούς.

Οι λόγοι οι εξαναγκάσαντες τον αυτόχειρα να προβή εις το απονενοημένον διάβημά του δεν εξηκριβώθησαν εισέτι καθόσον ο επιληφθείς ανακρίσεων Λιμενάρχης δεν επεραίωσε ταύτη, δια τούτο και αποφεύγωμεν ν’ αναγράψωμεν πληροφορίας μας ανεξακριβώτους επισήμως. Επί του πτώματος ενηργήθη νεκροψία.

-ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ εις Αθήνας η Ζαχαρούλα Στ. Κρανιδιώτου δια την προμήθειαν υλικών και μοντέλων της θερινής εποχής προς πλουτισμόν του επί της οδού Αριστομένους καταστήματός της γυναικείων πίλων. Το κατάστημα παραμένει ανοικτόν.