Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

EΠΙ τέλους ο καιρός απεκατεστάθη και πάλιν ανοιξιάτικος. Μετά την βροχήν και την ψύχρα επανεπέσαμεν εις τον καύσωνα, ο οποίος τας μεσημβρινάς ιδίως ώρας είναι αρκετά αισθητός.

-ΟΙ Ελβετοί περιηγηταί με το χρώμα της υγείας των και τας ιδιορρύθμους ενδυμασίας των ήτο χθες το αντικείμενον της γενικής εν τη πόλει περιεργείας, όπου παρετηρήθη και τούτο: Ότι οι πλείσται Ελβετίδες είχον μακράν κόμην, εν αντιθέσει προς τας συμπολίτιδας, αι οποίαι κατά πλειοψηφίαν εμπραγμάτως έχουν κηρυχθή υπέρ των κοντών μαλλιών.

-ΤΟΥΣ εν Νέα Υόρκη συμπολίτας μας Αναστάσιον Θ. Σούπον και σύζυγον αυτού Πηνελόπην, αποστείλαντας ως συνδρομήν των δια τον ανεγειρόμενον Ναόν του Φρουρίου, μέσω του ενταύθα πατρός των Ευαγγέλου Τριφουλάκου, δέκα πέντε δολλάρια, η εκτελεστική επιτροπή της ανεγέρσεως του Ναού θερμώς ευχαριστεί και συγχαίρει δια τα πατριωτικά και χριστιανικά των αισθήματα