Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

-ΧΘΕΣ την 7.30 εσπερινήν ευθύς μετά την επιστροφήν των δια της εκτάκτου αμαξοστοιχείας εξ Ιθώμης εγένετο δεξίωσις των Ελβετών περιηγητών εν τω Εμπορικώ Συλλόγω, ένθα τους προσεφέρθησαν διάφορα αναψυκτικά και καμπανίτης και αντηλλάγησαν θερμαί προσφωνήσεις.

ΔΙΑΡΚΟΥΣΗΣ της δεξιώσεως κάτωθι του Εμπορικού Συλλόγου επαιάνιζεν η Φιλαρμονική και είχον συγκεντρωθή πυκναί ομάδες κόσμου.  Κατά την έξοδόν των εκ του Εμπορικού Συλλόγου οι Ελβετοί περιηγηταί εγένοντο αντικείμενον θερμών εκδηλώσεων από μέρους του πλήθους, εξεδήλωσαν δε ενθουσιωδώς και αυτοί τα υπέρ της Ελλάδος αισθήματά των.

ΟΙ περιηγηταί προηγουμένης της Φιλαρμονικής συνοδεύθησαν υπό των Αρχών και πλήθος κόσμου μέχρι του ατμοπλοίου εις ο επεβιβάσθησαν ευχαριστήσαντες θερμώς δια την γενομένην εις αυτούς υποδοχήν και εκφράσαντες δι’ αυτήν την ευγνωμοσύνην των. Το ατμόπλοιον απέπλευσεν εκ του λιμένος την νύκτα.