Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΧΘΕΣ την 10ην πρωινήν ώραν συνήλθεν εις την Νομαρχίαν υπό την προεδρίαν του Νομάρχου η επιτροπή του ειδικού Ταμείου των υδραυλικών έργων της κοιλάδος Παμίσου.

Ο Νομάρχης ανεκοίνωσεν εις την επιτροπήν εν λεπτομερεία τας ληφθείσας εν Αθήναις αποφάσεις δια την εκτέλεσιν των υδραυλικών έργων, εζήτησε δε εν τέλει όπως εξουσιοδοτηθή δια την σύνταξιν του προσήκοντος συμβολαίου της εγκριθείσης παρά του υπουργείου Συγκοινωνίας συμβάσεως μετά του αναδόχου Αργυροπούλου δια τον καταρτισμόν της οριστικής μελέτης των εκτελεσθησομένων υδραυλικών έργων.

Η επιτροπή ενέκρινε τον καταρτισμόν της οριστικής μελέτης υπό του Αργυροπούλου και εξουσιοδότησε τον πρόεδρον αυτής Νομάρχην, ίνα προβή εις την σύνταξιν του προσήκοντος συμβολαίου, μεθ’ ο ελύθη είτα η συνεδρίασις. Η σύνταξις του συμβολαίου ανετέθη εις τον Συμβολαιογράφον Λίγγρην, αμέσως δε μετά τούτο χθες συνταχθέν υπεγράφη παρά του Νομάρχου και του Αργυροπούλου