Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΩΣ προς το ζήτημα του Βρεφοκομείου γνωρίζομεν τα εξής: Μετά την επιψήφισιν από μέρους του Δήμου του κονδυλίου των 400 χιλιάδων δραχμών δια το Βρεφοκομείον, η υπόθεσις της ιδρύσεώς του δύναται να θεωρηθή λήξασα. Υπολείπονται μόνον αι σχετικαί διατυπώσεις από μέρους του υπουργείου της Προνοίας εν τω προϋπολογισμώ εν τω οποίω, ως γνωστόν, υπάρχει πίστωσις ενός εκατομμυρίου δια την ανέγερσιν κτηρίου δια το Βρεφοκομείον και Ορφανοτροφείον.

ΣΧΕΤΙΚΩΣ με την ταχυτέραν λειτουργίαν του Βρεφοκομείου, διεβιβάσθη έγγραφον από μέρους του Δήμου προς την Νομαρχίαν ίνα διαβιβασθή εις το υπουργείον Υγιεινής και Προνοίας μετά του καταστατικού του Βρεφοκομείου όπερ εξεπόνησεν ο νομικός σύμβουλος του Δήμου.

-ΤΗΝ προπαρελθούσαν νύκτα άγνωστοι εισελθόντες εις τον εν Παραλία παντοπωλείον του Γεωργίου Ζερβάκου αφήρεσαν 10 κυτία σιγαρέττων, δύο δωδεκάδες καλτσών διαφόρων χρωμάτων και όσα χρήματα εύρον εντός του ερμαρίου του πάγκου. Η Αστυνομία εις ην κατηγγέλθη η κλοπή καταγίνεται εις την ανακάλυψιν των δραστών.