Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΑΚΑΤΑΝΟΜΑΣΤΟΣ πράξις διεπράχθη εν Μελιγαλά κατά της δεκαετούς μόλις Αθανασίας θυγατρός Κ. Δαβίλλα επί της οποίας βία ησέλγησεν ο Δημήτριος Παναγιωτόπουλος εκ Μελιγαλά. Η μικρά ωδηγήθη χθες ενώπιον του Εισαγγελέως προς ον επεδόθη και μήνυσις του πατρός και η οποία παρεπέμφθη εις τον ανακριτήν. Ο δράστης συλληφθείς ωδηγήθη ενταύθα και κρατείται.

-ΥΠΟ των οργάνων της Υποδιοικήσεως Μεσσήνης συνελήφθησαν οι φυγόποινοι Μ. Παναγόπουλος, Στ. Γ. Καπρουλάς και Πελοπίδας Κ. Γιαννούτσης ή Πιτσιλής και υπό του σταθμού Τσερνίτσης οι Νικ. Γ. Κάστανος και Αθανασία χα Κ. Παπαβασιλοπούλου εκ Σιτσόβης.

-ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ κυρία, μη επιθυμούσα να γνωσθή το όνομά της, απέστειλεν εις τον Φιλόπτωχον Σύλλογον Κυριών δρχ. 375 υπέρ των πτωχών λόγω των εορτών του Πάσχα. Ομοίως σεβαστός και φιλάνθρωπος κύριος παρέδωκεν εις τον Σύλλογον δραχμάς 500 υπέρ των πτωχών δια τον αυτόν ως ανωτέρω λόγον. Ο παντοπώλης Π.Ι. Αργυράκης προσέφερεν εις τον Σύλλογον 12 οκάδες ρύζι υπέρ των πτωχών.