Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Ο πλησίον της Μονής των Καλογραιών και απένταντι των Κάτω Φυλακών, Αρχαίος Μητροπολιτικός Ναός των Καλαμών, Άγιος Γεώργιος, ο καταπεσών εκ σεισμού το 1841, ανοικοδομήθη τη συνδρομή μερικών χριστιανών – εγκαθιδρυθείσης εντός αυτού της ευρεθείσης παρά τη Μονή Βελανιδιάς Αρχαίας και θαυματουργού Ιεράς Εικόνος του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου – και θέλει ιερουργηθή την 23η Απριλίου, ήτοι την Δευτέραν του Πάσχα, ότε και εορτάζει. Ο Ιερός Ναός μένει από σήμερον ανοικτός.

-Ο καιρός κατέστη πλέον οριστικώς ανοιξιάτικος. Εσημειώθησαν μάλιστα και τα πρώτα ψαθάκια, τα οποία δεν είναι ολίγα. Πολλά αυτών αριθμούν ηλικίαν κάπως παρωχημένην.

-ΑΙ μεσσηνιακαί εξοχαί με την πλουσίαν των άνθησιν είναι αληθινόν θαύμα ωμορφιάς. Εννοείται ότι ελάχιστοι Καλαματιανοί τας απολαμβάνουν.  Αποτελούν σχεδόν κατά κανόνα οικόπεδον των ευτυχών θνητών, οι οποίοι έχουν υπό την κυριότητά των αυτοκίνητον.                 

-ΜΟΝΟΝ η παραλία είναι η προσιτή εις όλον τον κόσμον. Αλλά και αυτή ελαχίστους έχει θαυμαστάς.

-ΑΙ ολονυκτίαι εις τας εκκλησίας συγκεντρώνουν αρκετόν κόσμον. Ιδία εκ του ωραίου φύλου, παρά την υφισταμένην διένεξιν μεταξύ ιερέων και συλλόγου Κυριών.