Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

ΧΘΕΣ περί την 9.30 πρωινήν εις την εν τη συνοικία Πλεύνας παρά το Β΄ αστυνομικόν τμήμα κειμένην οικίαν του Δημητρίου Παπαμικρούλη εξερράγη πυρκαϊά ήτις ευτυχώς κατεσβέσθη εγκαίρως τη βοηθεία των προσδραμόντων γειτόνων, χωρίς να λάβη μέρος ο καταφθάσας εν τω μεταξύ καταβρεκτήρ του Δήμου, μετά ημισείαν περίπου ώραν μετά την έναρξιν της πυρκαϊάς.

ΤΟ πυρ προήλθεν εξ αναφλέξεως μικράς ποσότητος πυρίτιδος την οποίαν επεξηργάζετο ο ένοικος προς κατασκευήν πυροτεχνημάτων άτινα επώλει. Αι εκ της πυρκαϊάς ζημίαι είναι ασήμαντοι. Ο ένοικος της οικίας υπέστη ελαφρά εγκαύματα εις διάφορα μέρη του σώματός του. Ενεργούνται παρά του β΄ τμήματος ανακρίσεις.

-ΑΝΕΥΡΕΘΗ προχθές την πρωίαν εκτεθειμένον έξωθι του Ναού Αγίας Μαρίνης εν Ανδριτσαίνη αρτιγέννητον βρέφος άρρεν, το οποίον καθ’ α εξηκριβώθη ανήκεν εις την εκ Φαναρίου καταγομένη Μηλιάν θυγατέρα Αλεξ. Παναγιωτακοπούλου συλλαβούσαν τούτο μετά του επ’ αδελφή γαμβρού της Παναγ. Πέπαρη, όστις και συνελήφθη παραπεμφθείς εις τον Εισαγγελέα, της μητρός διαφυγούσης την σύλληψιν.