Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Ο καιρός απεκατεστάθη και πάλιν ανοιξιάτικος. Οριστικά πλέον ανοιξιάτικος. Οι μπαξέδες και ο μεσσηνιακός κάμπος με την πλουσίαν βλάστησίν των και με το άρωμα των ανθισμένων πορτοκαλιών είναι θαύμα ωμορφιάς. Επίσης εξαιρετικήν ωραιότητα έχει ο περίφημος πλάτανος του Κουτύβα. Ιδία το βράδυ με τα αηδόνια.

-ΟΙ κινηματογράφοι συγκεντρώνουν κάθε βράδυ αρκετόν κόσμον. Θέατρον δεν πρόκειται κατά πάσαν πιθανότητα να έχωμεν κατά την θερινήν περίοδον προς μεγάλην λύπην των ολίγων θεατροφίλων.

-ΠΡΟΧΘΕΣ οι Γεώργιος Δρούτσας και Ευστάθιος Εξιγκάρης μεταβάντες χάριν διασκεδάσεως εις κοινότητα Καλαμών μετά της αηδούς Αλίκης Ζησίμου εκακοποιήθησαν υπό των κατοίκων θεωρησάντων την εμφάνισν της ααοδούς ως προσβάλλουσαν την ηθικήν των. Η αοιδός έχει κτυπηθή εις τον αριστερόν οφθαλμόν.

-Η Δις Αθηνά Κ. Μουστρή και ο Θεόδωρος Μαυροειδής, καθηγητής, έδωκαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν γάμου.

-Η ευγενής Σταυρούλα Φεσσά κατέθεσε δραχμάς 50 και ως πρώτην δόσιν και εις κύριος ανώνυμος δρχ. 750, έτερος 150, τρίτος 100 και πολλαί ευγενείς κυρίαι και κύριοι υπεδήλωσαν, ίνα εν καιρώ συνεισφέρουν ανάλογα ποσά.