Πριν 94 χρόνια

Πριν 94 χρόνια

Η παραμονή της Πρωτομαγιάς εορτάσθη με αρκετήν ζωηρότητα εις τους διαφόρους κήπους της πόλεως, εφοδιασμένους με κρύα φαγητά και εκλεκτόν ρητινίτην μέχρι βαθείας νυκτός.

Ιδία ο κήπος της Εδέμ ήτο κατάμεστος κόσμου. Είναι άλλωστε ο μόνος κήπος ο οποίος έχει αρκετά άνθη. Διότι δυστυχώς καίτοι τελευταίως υπάρχει μεγάλη ζήτησις, τα άνθη κατήντησαν να είναι είδος πολυτελείας δια την πόλιν μας. 

ΠΟΛΛΑΙ επίσης ομάδαι συμπολιτών εξέδραμον εις Αγίαν Σιών και Αλμυρόν. Η κίνησις ήτο ζωηρά μέχρι πρωινών ωρών, όχι όμως ζωηροτέρα άλλων παλαιοτέρων ετών. Χθες επίσης εξέδραμον εις διαφόρους εξοχάς τα πλείστα των σχολείων.

-ΠΡΟΧΘΕΣ εις την αγροτικήν περιφέρειαν «Βάλτος» του χωρίου Χαντζή έλαβεν χώραν συμπλοκή ένεκα κτηματικών διαφορών, μεταξύ του Π. Βασιλοπούλου κατοίκου του χωρίου Γρούστεσι και των ομοχωρίων του Π. Αντωνοπούλου και Σπυρίδωνος Ηλιοπούλου, γαμβρού του πρώτου. Αποτέλεσμα της συμπλοκής ταύτης υπήρξεν ο τραυματισμός του Αντωνοπούλου ελαφρώς. Ο δράστης δεν συνελήφθη, συλληφθέντος μόνον του Σπ. Ηλιοπούλου όστις και παρεπέμφθη εις τον Εισαγγελέα.